ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยสอนมาตรฐานหมอนวดพิการ

วันที่ลงข่าว: 10/09/18

          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้เปิดการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขา “นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)” ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 20 คน โดยจะฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านการอบรม จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 440 บาท

          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า โครงการนี้เพื่อยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าคนปกติ เป็นการมุ่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พลิกจากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถเป็นกำลังหลักของสังคมได้ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพะเยา จำกัด ในการช่วยหางานให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ได้มีงานทำ มีรายได้

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 ช่วยหาแหล่งเงินทุนและให้คำปรึกษา ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการอิสระรายเล็กด้วย ซึ่งคาดหวังว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จะต้องมีงานทำ มีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน และถือเป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากมีชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้หลายชมรม สืบเนื่องจากการเตรียมการรองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง เพื่อเชื่อมเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวกับเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งในอนาคตการขนส่งสินค้าทางถนน รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวจากประเทศไทย-สปป.ลาว-สาธารณรัฐประชาชนจีน จะผ่านด่านถาวรบ้านฮวก เข้าอำเภอเชียงคำโดยตรง ไม่จำเป็นต้องผ่านด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก