ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลย จังหวัดอุบลราชธานี รับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ

วันที่ลงข่าว: 10/09/18

          ว่าที่ร้อยตรี บุญเลิศ ธงสอาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลย จังหวัดอุบลราชธานี รับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 มี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการนวดแผนไทย หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การมีอาชีพ

          โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เป็นคนพิการที่มีอายุระหว่าง 14-40 ปี ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ พิการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่อบรม ไม่เป็นคนพิการทางสมองและปัญญา สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังหรือร้ายแรง

          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลย จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 750 หมูที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 04-528-5469 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก