ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.คมนาคม ปิดการสัมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน ครั้งที่ 1

วันที่ลงข่าว: 07/09/18

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) โดยแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 20 ปี ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับมาตรฐานการบริการไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และเครื่องบิน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก

           ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ คำนึงถึงคนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก เป็นหลัก ซึ่งในการศึกษาแผนแม่บทฯ สนข. ได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบนำร่อง 4 แห่ง พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานวิศวกรรม และเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อำนวยความสะดวก ประกอบด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ท่าเรือเกาะลอย จังหวัดชลบุรี สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก