ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทำฝนเทียมสู่อาเซียน อินโดนีเซียเชิญฝนหลวงฯ ศึกษาดูงานการทำฝน พร้อมแลกเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน

วันที่ลงข่าว: 03/09/18

          นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Workshop on Weather Modification 2018) ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน และตกลงในการทำโครงการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำฝน

          ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปติดตามการนำเทคโนโลยีฝนหลวงไปใช้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำฝน ซึ่งทางอินโดนีเซียได้นำไปปรับใช้ประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณฝนเพื่อการชลประทาน การสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและการลดปริมาณฝนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

          นายสุรสีห์ กิตติมณฑล กล่าวอีกว่า ประเทศไทยและอินโดนีเซีย จะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องความร่วมมือของสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก