ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาเมียนมา สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระดับพื้นที่ เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดมะริด

วันที่ลงข่าว: 29/08/18

          นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดฯ มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดฯ สมาชิก อส.ของที่ทำการปกครองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 เพื่อฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาในระดับพื้นที่ได้ รวมถึงการสื่อสารกับชาวเมียนมา โดยมี นายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด อาจารย์สอนภาษาเมียนมา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาเมียนมาขั้นพื้นฐานทั้งการอ่านออกเสียง การพูด และการเขียน

           นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กรมการปกครองได้จัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ.2559-2562 เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานตามกรอบของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดฝึกอบรมภาษาเมียนมาให้กับข้าราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาในระดับพื้นที่ได้เข้าใจ เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาและมีจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นช่องทางการไปมาหาสู่ที่สำคัญของไทยและเมียนมา ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมะริดของเมียนมาในฐานะเมืองพี่เมืองน้องได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก