ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การผลิตมือเทียม 3 มิติ

วันที่ลงข่าว: 29/08/18

          ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พลโท นายแพทย์มาโนชญ์ จันทศร กรรมการฝ่ายการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตมือเทียม 3 มิติ โครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทย ระยะที่ 1 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกายอุปกรณ์เทียม สำหรับผู้พิการมือและแขน พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตมือเทียม 3 มิติ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ก่อการดี ผลิตมือเทียม 3 มิติ

         นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้มีการลงนามความร่วมมือข้อตกลงโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อร่วมกันจัดหามือเทียมสำหรับทหารผ่านศึกที่มีความพิการของมือและแขนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 ราย และร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพของมือเทียมให้สูงขึ้น และได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ระยะที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการดำเนินงาน, คณะกรรมการพัฒนากายอุปกรณ์, คณะกรรมการฝึกอบรมระบบบริการมือเทียม และกายอุปกรณ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, คณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมี พลเอก นายแพทย์จัดพล วุฑฒกนก เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝึกอบรมระบบบริการมือเทียม และกายอุปกรณ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยมีทันตแพทย์สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ ได้จัดให้มีการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลทหารผ่านศึก, สถาบันราชประชาสมาสัย, โรงพยาบาลน่าน, โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น, เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย, เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น, สถานีตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์,โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน

         ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, วิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, และ Mr.James Quilty โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก