ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา จัดนิทรรศการ “วันศูนย์ดวงตา ปี 2561”

วันที่ลงข่าว: 17/08/18

          คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตา 2561 หวังให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการบริจาคดวงตา อีกทั้งส่งเสริมให้มีผู้แสดงความจำนงเพื่อบริจาคดวงตามากขึ้น

วันที่ 16 ส.ค. 61 ที่ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตา 2561 เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการบริจาคดวงตา ผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายกระจกตา และรณรงค์ ส่งเสริมให้มีผู้แสดงความจำนงเพื่อบริจาคดวงตามากขึ้น

          การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาถือเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่มีสายตาเลือนลาง ให้กลับมามองเห็นได้ เหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติ ปัจจุบันการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตายังถือเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะที่ทํามากที่สุด และประสบผลสําเร็จสูง เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิธีการผ่าตัด รวมทั้งมีการ พัฒนาวิธีการเก็บรักษากระจกตาที่ได้รับบริจาคเพื่อนําไปรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้ดีขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาจะสําเร็จได้ต้องมีการบริจาคดวงตาจากผู้อื่นบริจาคให้

           ปัจจุบันมียังมีผู้ป่วยที่เฝ้ารอรับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอยู่กับโรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่เป็นจํานวนมาก แม้ว่าจะมีธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับบริจาคดวงตาในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นองค์กรที่รับบริจาคดวงตาจากผู้ที่มีความจํานงอุทิศดวงตาอยู่ แต่จํานวนผู้ที่บริจาคดวงตาให้ทางธนาคารดวงตามีจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผู้ป่วย ทําให้ระยะเวลานับตั้งแต่เข้ารับการจองคิวไปจนได้รับการผ่าตัดค่อนข้างนานหลายปี ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องทุกข์ทรมานกับความพิการทางสายตาหรือความเจ็บปวด

          นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจสูญเสียดวงตา หรือตาบอดสนิทไปก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา จากวิกฤตการดังกล่าวทําให้ธนาคารดวงตา ต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบในแต่ละปี สําหรับนิทรรศการในครั้งนี้ จัดให้มีเสวนาเรื่อง การดูแลดวงตาในสังคมยุคดิจิตอล เรื่อง โรคตาแดงในหน้าฝน เรื่อง การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา พร้อมตอบคําถาม/จับฉลากหางบัตรชิงรางวัล การแสดงดนตรีของแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ตรวจสุขภาพตา วัดความดันลูกตา ความหนาของกระจกตา และตรวจวิเคราะห์เซลกระจกตา เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก