ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ติดตามความคืบหน้าโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เร่งให้ทุกหน่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ลงข่าว: 17/08/18

          นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มี 17 ตำบล 144 หมู่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม 47,025 คน ต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต แยกเป็นประเด็นปัญหา 1,379 ปัญหา

          สำหรับผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดภูเก็ตมีผู้มีสิทธิ์ 16,010 ราย มีผู้เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,581 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 เข้ารับการพัฒนาภาคสมัครใจ 1,616 ราย และกลุ่มที่ 2 เข้ารับการพัฒนาในภาคบังคับ 1,965 ราย โดยนำผู้แจ้งความประสงค์เข้าสู่การพัฒนา ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 1,012 ราย และยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนา 2,556 ราย ส่วนการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ เมื่อปี 2560 มียอดผู้มาลงทะเบียนเพิ่ม 2,666 ราย

          นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทุกหน่วยต้องเร่งดำเนินโครงการ ทั้งการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนา และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก