ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลตำบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและประชาชนทั่วไป

วันที่ลงข่าว: 17/08/18

          ที่โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอภูเรือ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ มาเป็นประธาน นายภูวไนย วิจิตรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลภูเรือ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561

          ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงมอบหมายให้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้คนพิการมีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ โดยการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก