ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สุพรรณ ขยายเครือข่ายบริการคนพิการทั่วไป ปี 61

วันที่ลงข่าว: 17/08/18

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเสริมสร้างการขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2561

ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 230 คน

          นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงาน และบรรยายสรุป ว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 มาตรา 20 / 3 กำหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย และจากระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดประเภทศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการ ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใด ที่ให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10 ) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการ คนพิการในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้จดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 24 แห่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก