ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา จัดโครงการการมหกรรมเด็กไทยสายตาดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

          วันที่ 9 ส.ค. 61ที่ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการการมหกรรมเด็กไทยสายตาดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในศุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนม 12 สิงหาคม 2561 อำเภอเบตง ประจำปี 2561 ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เพื่อเฉลืมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ในศุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง สมาชิกสโมสรไลออนส์เบตง ไทย จีน มาเลเซีย คณะครู นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาผิดปกติ จำนวน 264 คน เข้าร่วม

          นายแพทย์ศิริพงศ์ ศุรุตินันท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งการให้ความสำคัญเรื่องสายตาและการมองเห็น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ พัฒนาการทางการสมอง บุคลิกภาพ ตลอดจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก โดยเฉพาะเด็กอนุบาลและประถมศึกษา อายุ 3-12 ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการพัฒนาการทางสายตา หากไม่ได้รับการแก้ไขความผิดปกติ จะเสี่ยงต่อความพิการทางสายตาถาวรได้ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางสายตา ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการป้องกันความผิดปกติทางตาและการมองเห็น เนื่องจากความผิดปกติส่วนใหญ่สามารถให้การแก้ไข หรือการรักษาได้ หากตรวจพบได้เร็วขึ้นเป็นผลดีต่อการรักษา เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มเข้าเรียน พูดตอบรู้เรื่อง และสามารถให้ความร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดีตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Service Plan) สาขาโรคตาโดยจัดอบรมการคัดกรองสายตา เด็กเบื้องต้นให้กับครูประจำชั้นรวมถึงการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กด้วยการสวมแว่นตาได้ทันเวลามีประสิทธิผลในการต้องการภาวะตาบอดและตาเลือนรางได้

          รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวอีกว่า จากความสำคัญของโครงการเด็กไทยสายตาดีดังกล่าว ประกอบกับการสนับสนุนจากสโมสร ไลออนส์ เบตง ไทย จีน มาเลเซีย มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่มเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หน่วยงานผู้ป่วยนอก แผนกตา โรงพยาบาลเบตงร่วมกับสโมสรไลออนส์เบตง ไทย จีน มาเลเซีย คณะทำงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง ต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาทางสายตาในเด็กนักเรียน มีโอกาสเข้าถึงระบบการคัดกรองสายตาได้รับการวัดสายตาประกอบแว่น และได้รับการรักษาบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นถือว่าการดำเนินการได้ครอบคลุม และเข้าถึงเด็กนักเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ

         สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการตรวจคัดกรองสายตา คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในอำเภอเบตง จำนวน 27 โรงเรียน จำนวน 5,671 คน พบที่ภาวะสายตาผิดปกติ 264 คน ซึ่งได้รับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยได้รับการสนับสนุนแว่นตาจากสโมสรไลออนส์เบตง ไทย จีน มาเลเซีย ในการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ผู้รับผิดชอบอนามัยโรงเรียน และได้รับการอำนวยความสะดวกจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอเบตง 27 แห่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก