ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 10/08/18

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างหรือผู้แทนจากสถานประกอบการในเรื่องการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

          นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นายจ้างหรือผู้แทนจากสถานประกอบการในเรื่องการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 460 คน ที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

          ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลดความเลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเต็มที่ จึงได้วางแนวทางปฏิรูปด้านสังคมให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในหลายส่วน ทั้งการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆด้านภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม กอปรกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีบทบัญญัติกำหนดมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ สร้างโอกาสให้คนพิการได้ใช้ทักษะและความสามารถของตนสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึงพาครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู โดยคนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก