ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษ ด้วยการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรวม

วันที่ลงข่าว: 09/08/18

          นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนวพร สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลยเขต 3 เป็นวิทยากรอบรม และมีครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน

          นายปิยะวุฒิ ดวงภมร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน คือ จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระยะแรกเกิดหรือพบความพิการ จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อขยายโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีทักษะชีวิตและมีทักษะอาชีพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรวม พัฒนาครูการศึกษาพิเศษให้มีความรู้ และทักษะในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

          โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางนวพร สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลยเขต 3 ที่เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมที่ประสบผลสำเร็จและมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งวิทยากรได้นำสื่อนวัตกรรม มาจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก