ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการทำฝนในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ลงข่าว: 08/08/18

          นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีการทำฝนของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นแผนภายใต้กรอบ SCMG ระยะ 10 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2568) โดยใช้ชื่อว่า “ASEAN Workshop on Weather Modification 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (8 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการดัดแปรสภาพอากาศของอาเซียนภายใน 10 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

          ขณะเดียวกันยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปสู่การบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในการประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 จะมีการนำเสนอผลงานการวิจัยด้านการดัดแปรสภาพอากาศ โดยนักวิจัยของกรมฝนหลวงฯ และผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน , เกาหลีใต้ , สิงคโปร์ , บรูไน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ , เวียดนาม , เมียนมา และองค์การอุตินิยมวิทยาโลก (WMO) รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานของไทยที่มีความร่วมมือเกี่ยวกับการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการทำฝนของประเทศสมาชิก นำไปสู่การช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก