ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 08/08/18

          วันที่ 7 ส.ค. 61 จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัดประจำปี 2561 ที่ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับผู้พิการทุกประเภท ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการและครอบครัว จำนวน 40 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

           ทั้งนี้ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2544 ดูแลผู้พิการในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มีผู้พิการอยู่ในความดูแล ทั้งสิ้น 1,346 คน โดยให้ความช่วยเหลือผู้พิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในหลากหลายด้าน อาทิ การบำบัดฟื้นฟู เสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนาของผู้พิการ โดย ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระในสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก