ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สุพรรณบุรี ย้ำผู้ปกครองลงทะเบียนรับสิทธิ์ อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใน 30 กันยายนนี้

วันที่ลงข่าว: 08/08/18

          นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า พมจ.สุพรรณบุรี ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อให้เด็กที่มีสิทธิ์ ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐ โดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กระทรวงการคลัง) ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือ พม.จังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เงินอุดหนุนของผู้ที่มีบุตร จำนวน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ไม่จำเป็นต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 2) อยู่ในครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี (คำนวณโดยนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว รวมเด็กแรกเกิดด้วย) 3) มีสัญชาติไทย 4) ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่หากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          ทั้งนี้ ผู้ที่เพิ่งรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน และยังไม่เคยไปลงทะเบียน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนไปจนถึงบุตร อายุ 3 ขวบ โดยไม่มีการจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด นอกจากนี้ กรณีแม่คนเดิมมีบุตรเพิ่ม ต้องการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งที่มีบุตร โดยทำเหมือนการลงทะเบียนครั้งแรกตามปกติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก