ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุดรธานี รับรางวัล “เมืองกีฬา” (sports city) พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแบบครบวงจร มุ่งสู่ Sports Hub ในระดับภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 19/07/18

           นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำทีมรับรางวัล “เมืองกีฬา” หรือ Sports City โดยรับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตร “เมืองกีฬา”(sports city) จากนายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม. ทั้งนี้ มี 6 จังหวัดที่มีคุณสมบัติและได้รับคัดเลือกจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกระบี่ ที่มีศักยภาพเหมาะสมครบทั้ง 4 ข้อตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นเมืองกีฬาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 2.การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีพร้อมมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา โดยจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดแผนด้านกีฬาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561– 2564 ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคม ผู้สูงอายุ สุขภาพดี กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา (Sports City) โดยส่งเสริมให้มีนักกีฬาทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ปัจจุบันนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของจังหวัดอุดรธานี ที่ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน 6,213 คน และผู้ฝึกสอน จำนวน 200 คน

          สำหรับจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่จุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถพัฒนากีฬาไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุน ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบสิทธิประโยชน์แก่เมืองกีฬา(Sports City) ทั้งด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการกีฬา, ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ, ด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา, ด้านงบประมาณ, ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์กีฬา และด้านอื่นๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก