ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ลงข่าว: 12/07/18

          วันที่ 11 ก.ค. 61 นายอภิชาต อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เขต 8 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายกเทศบาลตำบลท่าสาป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่ให้การต้อนรับ

          นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุได้ส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตลอดจนโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย มีความสุข สนุกสนาน ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ การอาชีพ การเข้าใจ รู้เท่าทันตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตนในยามบั้นปลายของชีวิตให้มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ให้นานที่สุด

          ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้สนองนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแผนพัฒนาจังหวัดยะลา โดยได้กำหนดเป็นวาระจังหวัด วาระที่ 6 ว่าด้วย คนยะลาไม่ทอดทิ้งกัน โดยได้เน้นการซ่อม สร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุคนพิการติดเตียง ติดบ้าน การยกระดับรายได้ผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

          สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดมาจากนายกเทศมนตรีในการดำเนินการ ตลอดจนจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้ให้การสนับสนุนในการอบรมผู้สูงอายุด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมาแล้ว จำนวน 5 รุ่น ได้รับงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

          นอกจากนั้น ได้รับการสนับสนุนจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2561 เป็นโครงการอารยสถาปัตย์ จำนวน 5 ล้านบาทถ้วน ในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ทั้งลานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ลานจัดกิจกรรมตลาดท่าแพ ซึ่งมีการจัดตลาดนัดชุมชนในตอนเย็น (ตลาดเย็น) ปรับปรุงห้องน้ำ ณ ตลาดนัดท่าแพ มัสยิด โรงเรียนบ้านท่าสาป วัดท่าสาป และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

          ในโอกาสต่อไป สำนักงานพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาป มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าสาป ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเป้าหมายทางสังคม กลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาศิลปะการวาดรูป ด้านดนตรี และส่งเสริมกีฬาฟุตบอล กลุ่มผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง และจำหน่ายในตลาดชุมชนท่าแพ กลุ่มคนพิการโดยผู้ดูแลคนพิการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เทศบาลตำบลยุโป ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในด้านอาชีพ เบี้ยยังชีพ เงินประกอบอาชีพ ตลอดจนกายอุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก