ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

วันที่ลงข่าว: 10/07/18

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 และสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ที่มีคนพิการอยู่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

           ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอรูปแบบของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำกิจกรรมร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างปกติสุข รวมถึงการขับเคลื่อนผลงานวิชาการ งานวิจัย งานนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคุณค่าของมนุษย์ ส่งผลให้สังคมมีความเท่าเทียมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก