ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กกท.จัดอบรม “การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม” ที่สุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 10/07/18

          นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ “การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อม” ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับผู้ฝึกสอน นักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อาทิ ความรู้เรื่องการทดสอบ การเสริมสร้างและการฟื้นฟูนักกีฬา เทคนิคการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกาย หลักการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬารายปี รายเดือน และรายวัน เป็นต้น

         สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ฝึกสอนจากสมาคมกีฬาจังหวัด ผู้ฝึกสอนจากสมาคมกีฬาคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมจำนวน 75 คน กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก