ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดใหญ่ลานวัฒนธรรม ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะ ซแรย์ สะเร็น” อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ลงข่าว: 09/07/18

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดใหญ่ลานวัฒนธรรม ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะ ซแรย์ สะเร็น” อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมโยงกระบวนการเรียน การสอน การวิจัย ให้คงอยู่ควบคู่ท้องถิ่นตลอดไป

วันที่ 5 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ลานวัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ "ซเราะ ซแรย์ สะเร็น" ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ จัดขึ้น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมนำผลงาน มาจัดแสดงให้ชม เป็นจำนวนมาก

          สำหรับการจัดงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-18.00 น. ภายใต้โครงการลานวัฒนธรรม ประจำปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม รักษาศิลปวัฒนธรรม รักษาคุณค่า เพิ่มคุณค่า ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ศิลปวัฒธรรม ไปสู่กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่าย กับหลายภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษา ภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน ทั่วไป ชุมชนต่างๆ เกิดการตื่นตัว มีส่วนร่วมในการรักษาในศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม ถิ่นอีสานใต้ เอาไว้ ทั้งในเรื่องของอาหาร พื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้านของแต่ละชุมชน

           โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดวงดนตรี กันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้ การประกวดประกอบสำรับอาหารพื้นบ้าน การประกวดหัตถกรรมพื้นบ้าน ทำเครื่องจักสาน การทำเครื่องเงิน การทอผ้าไหม การถ่ายภาพและภาพเขียน การประกวดอาหารพื้นบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารอาเซียน การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเสวนา "สานศาสตร์ แลศิลป์ ถิ่นสะเร็น" การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน และการออกและร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก