ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิการบดีม.ร.ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ “ตั้งใจศึกษาให้สำเร็จและมีสติในการใช้ชีวิต”

วันที่ลงข่าว: 09/07/18

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561 ย้ำดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน พร้อมฝากให้ตั้งใจศึกษา รับผิดชอบ มีสติในการใช้ชีวิต และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และรับทราบข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมี เรืออากาศตรีหญิงมนสินี  ชูสุวรรณ  ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และนางสาวพัชรมณฑ์  เสวะนา  มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ผู้พิการแขนทั้ง 2 ข้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้กำลังใจรุ่นน้องและแนะนำเทคนิคในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ   ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากอาคาร KTB 201ชั้น 2 วิทยาเขตบางนาไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 23 จังหวัดทั่วประเทศ

              โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา คือ เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ มีระบบการเรียนการสอนทั้งระบบเปิดและระบบปิด ถ้านักศึกษาประสงค์มาเรียนก็มีห้องเรียนให้ มีอาจารย์สอนทุกกระบวนวิชา เหมือนมหาวิทยาลัยปิด ส่วนนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาเข้าเรียนหรือต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็มีสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอนทางไกลที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จำกัดเพศ อายุ และฐานะ ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน                

            ลูกศิษย์ทุกคนกำลังก้าวเข้าสู่วัยของการศึกษาและมีจำนวนไม่น้อยที่มาจากต่างจังหวัดที่ต้องอาศัยอยู่หอพักในกรุงเทพฯ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องใช้ชีวิตห่างไกลพ่อแม่เพื่อมาศึกษาเล่าเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและระลึกเสมอว่า ยังมีคนที่ห่วงใยและอยากเห็นนักศึกษาจบเป็นบัณฑิต ฉะนั้นนักศึกษาต้องดำรงตนอย่างมีสติไม่คบคนพาล และห่างไกลสถานที่อโคจร รวมทั้งอบายมุขต่างๆ             

            อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน คอยดูแลทั้งเรื่องการเรียนของนักศึกษา คือ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลต่างๆ ส่วนเรื่องที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยมีโครงการ “หอพักติดดาว” เพื่อรับรองคุณภาพของหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) และจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้พัฒนามาตรฐานหอพักให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการพักอาศัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป                                     

            “ขอให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่บ่มเพาะวิชาความรู้ สร้างความคิดเพื่อให้นักศึกษาได้มีชีวิตที่มีคุณภาพ และจะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลาน จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพร้อมที่จะออกไปพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ขณะเดียวกันขอให้ลูกศิษย์ได้ตระหนักว่า เมื่อได้ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษารามคำแหงแล้ว ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องทุกเทอม อย่าท้อแท้สิ้นหวัง จงเชื่อมั่นในตนเองว่าต้องเรียนจบเป็นลูกพ่อขุนฯ นำความภาคภูมิใจนั้นมาสู่ตนเองและครอบครัวให้ได้ดังที่ตั้งใจไว้เมื่อเริ่มแรกเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้”

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/education/117389
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก