ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล

วันที่ลงข่าว: 09/07/18

          ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเบตง เจ้าหน้าที่ คนพิการ ผู้ปกครองและผู้ดูแลในเขตเทศบาลเมืองเบตงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป อีกทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคมและอาชีพ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตงจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของคนพิการทั้งในเรื่องหลักโภชนาการ การพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ได้ทราบถึงสิทธิและความเท่าเทียมที่พึงจะได้รับจากรัฐและสถานการณ์คนพิการในสังคมไทย นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมด้านต่างๆร่วมกันของคนพิการในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไป การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายของเทศบาลเมืองเบตงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" โดยนายกเทศมนตรีเมืองเบตง การบรรยายให้ความรู้ "การฟื้นฟูสุขภาพของคนพิการทางทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การทำกายภาพบำบัดและการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ความเหมาะสมกับสภาพความพิการ" การบรรยายให้ความรู้ "คนพิการกับความเป็นจริงในสังคมไทย" และ "สิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและการรวมกลุ่มของคนพิการ" รวมถึงการจับสลากแจกของรางวัลให้แก่คนพิการที่มาร่วมงานอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก