ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ 14 ศูนย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

วันที่ลงข่าว: 06/07/18

          นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์  อ.เมือง โดยมีผู้แทนสภาคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลใจการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และขยายโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2556

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีอยู่ 14 ศูนย์ แบ่งเป็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 2 ศูนย์ และ อบต.ในพื้นที่ 7 อำเภออีก 12 ศูนย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ   นำรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเขียนโครงการและเข้าใจในหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ทำให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิสวัสดิการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก