ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประกวดตราสัญลักษณ์เป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562

วันที่ลงข่าว: 03/07/18

            นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เปิดเผยว่า ด้วยประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะทำงานต่างๆ ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม รวมกว่า 100 การประชุม ตลอดปี 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยเป็นวาระแห่งชาติด้วยแล้ว เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยมีหัวข้อการประกวดคือ "การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562" ภายใต้แนวคิด "Partnership for Sustainbility"

          สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดทั้งประเภทเดี่ยวและกลุ่มได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอาเซียน (http:/www.mfa.go.th/asean) หรือ Facebook Page: NYD ของโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน โทรศัพท์หมายเลข 02 - 2035000 ต่อ 14390 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก