ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ระยอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบท้องุถิ่นไทยสู่การปฏิบัติ

วันที่ลงข่าว: 28/06/18

          วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษา         

          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมโครงการประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบท้องถิ่นไทยสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย ผอ.ราตรี คุ้มญาติ ผู้อำนวยการการศึกษาจังหวัดระยอง ผอ.ประพันธ์ ภูมิวารินทร์ ผู้อำนวยการอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          โดยมี นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการป้องการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม กรมฯได้เชิญ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดและประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษาชั้นแนวหน้าจำนวน 15 แห่ง จากภาคต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างโรงเรียนต้นแบบในสังกัด อปท. โดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้กล่าวถึงภาพรวมโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง และ EEC ระยอง ดังนี้

          1.เรื่องแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี จ.ระยอง ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน เนื่องจากระยองเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จ.ระยอง เปิดให้ CEO มาเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ จ.ระยอง เพื่อที่จะได้นำงบประมาณมาสนับสนุนโครงการการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

          2.อยากเห็นนักเรียนมีคุณภาพ มีวินัย อยากเห็นนักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าวิจารณ์ได้คิดนอกกรอบซึ่งนักเรียนไทยจะขาดตรงนี้ อยากเติมเต็มความรู้ด้านดิจิทัลให้นักเรียนด้าน AI Innovation ข้อมูลความรู้ทุกอย่างจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือ

          3.ด้านภาษาอยากเห็นนักเรียนไทยได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องอ่านได้ถูกต้องสะกดได้ถูกต้อง นอกจากนี้จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษาอาเซียน อยากเห็นนักเรียนมีนวัตกรรม อยากให้มีการจัดประกวดในโรงเรียนระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศ

          4.อยากให้มีการพัฒนาคุณครูให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ต้องมองในองค์รวม กล้าคิดและกล้าทำเช่นเดียวกัน

          5.เรื่องหลักสูตร หลักสูตรจะต้องตอบโจทย์มีความต้องการของประเทศไทย ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศจะเป็นอย่างไรต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้น

          6.ทาง อบจ.ระยอง มีมูลนิธิด้านการศึกษาได้จากเงินบริจาคของผู้ที่มีฐานะดี เอามาสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่มาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เข้าโรงเรียนดังๆ ไม่ได้มาที่ อบจ.ระยอง ที่นี่เป็นโรงเรียนให้โอกาส หากผู้ปกครองขัดสนเรื่องค่าเทอม ถ้าขัดสนจริงๆ สามารถมาพบ นายก อบจ.ระยอง ได้ ท่านมีคณะกรรมการพิจารณาเอาเงินมูลนิธิมาให้เรียนฟรี

         7.จังหวัดระยองเป็น 1 ใน 3 จังหวัด eec ที่จะมีสิทธิ์ได้ 10 S-Curve+1 ซึ่งสำนักงานอาชีวศึกษาและทางกระทรวงแรงงานมีการคาดการณ์ว่าความต้องการช่างเทคนิคที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ eec มีความต้องการช่างเทคนิคถึง 180,000 คน กระทรวงแรงงานคาดการณ์ว่ามีความต้องการคนระดับมัธยม,ระดับอาชีวศึกษา, ระดับ ป.ตรี และเหนือกว่านั้น ประมาณ 200,000 คน eec จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไปถึงจุดนั้นๆ ได้

         8.อยากเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยที่หลายท่านพูดถึงว่าคนเก่งทำไมต้องเป็นหมอทำไมต้องเป็นวิศวกร มีอาชีพอื่นโดยเฉพาะคุณครูต้องนำคนเก่งมาเป็นครู ต้องมี Incentive ที่ท้าทาย

และนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้เสนอความเห็นเพิ่ม เสนอให้กรมฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่มีผลการศึกษาอยู่ในระดับวิกฤตราว 400 โรง เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและขอเสนอชื่อว่าเป็นโรงเรียนระดับแชมป์เปี้ยน ให้เป็นกำลังใจแก่โรงเรียนเหล่านี้อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก