ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดยะลา เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ลงข่าว: 26/06/18

          จัดหางานจังหวัดยะลา เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เน้น ความหลากหลาย ทันสมัย และประสานความร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

วันนี้ (25 มิ.ย. 61) ที่ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพหลักสูตร สถานการณ์และโอกาสตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขึ้น โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพในจังหวัดยะลา รวม 55 คน เข้าร่วม

          นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุและปัจจัยทั้งจากการผลิตกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และขาดการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัย และช่วงการศึกษา ทำให้กำลังแรงงานเลือกศึกษาต่อ และเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน และปัญหาการว่างงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยในสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำ ให้บริการแนะแนวอาชีพทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการแนะแนวอาชีพ ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และประสานความร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          สำหรับการอบรมครั้งนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์และโอกาสตลาดแรงงานของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน" โดยทีมวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา การแนะแนวอาชีพด้วยระบบส่งเสริมการมีงานทำ (VGNew) จากงานแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังยะลา รวมทั้งการตอบข้อสงสัย การซักถามปัญหาด่านต่าง ๆ อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก