ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ปัตตานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษาสถาบันประเทศมาเลเซีย

วันที่ลงข่าว: 25/06/18

              วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ที่ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา กับสถาบันศึกษาประเทศมาเลเซีย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีขีดความสามารถ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสู่มาตรฐานสากล นักเรียน นักศึกษา มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีประสบการณ์ใหม่ ๆ และสามารถเข้าก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ความร่วมมือในประเทศ – ต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน นักศึกษากับสถานศึกษาประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อโครงการ "THAILAND – MALAYSIA Teachers and Students Exchange Program 2018" ขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

          ดังนั้นเพื่อให้ครู และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับทราบแนวทาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้มีนครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาพัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก