ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. เปิดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมนักร้องนักดนตรีตาบอดได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

วันที่ลงข่าว: 25/06/18

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมนักร้องนักดนตรีตาบอดได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

           พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 นับอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No One Left Behind เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ อยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักร้องนักดนตรีตาบอดได้แสดงความสามารถทางดนตรี ในฐานะศิลปินอาชีพ ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อคนทั่วไปในสังคม เป็นตัวแทนในการสื่อสารให้สังคมได้เห็นและยอมรับในศักยภาพของคนพิการ พร้อมต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนน สู่ดวงดาว ที่เป็นการร่วมมือกันในรูปแบบของประชารัฐเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปิน S2S ศิลปินตาบอดที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับ ในฐานะศิลปินอาชีพ และเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี สามารถดำรงชีวิตโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงศิลปิน S2S จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว ตัวแทนศิลปินจากประเทศไทย และศิลปินจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม ลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก