ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมการค้าภายเปิดการประชุมนานาชาติเศรษฐกิจหลวง พระบางอินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ลงข่าว: 25/06/18

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561  ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวง พระบางอินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมการเจรจาและจำหน่ายสินค้าและขยายผล MOU ภายใต้กิจกรรมหลักส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนสู่สากล โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ผู้แทนภาครัฐ เอกชนจากประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทนภาครัฐ เอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกได้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นโดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การค้าและการลงทุน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ รัฐบาลจึงมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันการรุก รับ ปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยการการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มช่องทางการตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งขยายฐานการผลิตภายในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งการจัดการประชุมนานาชาติเศรษฐกิจหลวง พระบางอินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าของภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับภาครัฐภาคเอกชนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการขยายช่องทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับภาครัฐภาคเอกชนประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับภาครัฐภาคเอกชนประเทศเพื่อนบ้าน

          โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคอีสานกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัดคือ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายการพัฒนา EWEC/NSEC ดังนั้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างพันธมิตร ทางการค้าในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ. ศ. 2560 ถึง 2579 นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

           สำหรับกิจกรรมในงานนอกจากการจัดการประชุมนานาชาติร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งการเจรจาธุรกิจของผู้ค้าทั้ง 3 ประเทศโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่มาร่วมโครงการครั้งนี้คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าชายแดน ผู้ผลิตสินค้า ธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเกษตรกร หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม ATSME จังหวัด สมาพันธ์ SMEs จังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก บริษัทประชารัฐสามัคคีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง เมียวดี ประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ และแขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีสินค้าเด่นที่มาจัดแสดงจากผู้ประกอบการ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือการเพิ่มพูนมูลค่าการค้า และการลงทุนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับภาครัฐและภาคเอกชนประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก