ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จ.อุทัยธานี ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ และช่วยเหลือผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

          ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอุทัยธานี และชุดจิตอาสาหน่วยงานทหาร ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอทัพทัน และช่วยเหลือผู้พิการ สนองพระราชดำริ และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

          นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และชุดจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จากหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำพื้นที่อำเภอทัพ เข้าร่วมพัฒนาตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ใบไม้ โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมทั้งร่วมกันทาสีจุดจอดรถ และจุดห้ามจอดรถ ของผู้มาติดต่อราชการ และรถของรถส่วนราชการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้จัดประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ คอยให้การช่วยเหลือประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะผู้พิการให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานีได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ โดยรวมพลังจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมในการที่จะสนองพระราชดำริ และพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ปรองดองสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก