ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครนายกเปิดโครงการสถานีสวัสดิการ

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

          พิธีเปิดโครงการสถานีสวัสดิการ จังหวัดนครนายก

วันที่ (18 มิถุนายน 2561) นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดโครงการสถานีสวัสดิการ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก โดยมี นางเรณู ผลผะกา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.ศรีเมือง) ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

          ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการสถานีสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนมีโอกาสได้รับความรู้เพื่อเข้าถึงบริการตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานและบริการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการให้บริการทางสังคม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 50 คน ซึ่งการดำเนินการโครงการเป็นการบูรณการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐดังนี้

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกให้บริการรับจดทะเบียนผู้พิการ จดทะเบียนเด็กแรกเกิด

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก รับปรึกษาแนะนำปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

- สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ให้บริการรับปรึกษาปัญหาแรงงาน

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก ให้บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญชราภาพและประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ให้บริการจัดหางาน

- วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ให้บริการตัดผมฟรี

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก ให้บริการฝึกอาชีพ

- โรงพยาบาลนครนายก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก