ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว รวมตัวสร้างอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ลงข่าว: 18/06/18

          เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่งต้องลดจำนวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสูภูมิลำเนา และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จึงจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว สนับสนุนส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งชายและหญิง

นางสาคร เกตุทอง เลขาชมรมผู้สูงอายุฯ เล่าว่า ได้ประชุมกันจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุ มีอาชีพ มีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้สูงอายุทั้ง 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนมากหลายร้อยคน ไม่ต้องรอเงินช่วยเหลือประจำเดือนเพียงอย่างเดียว ได้แนะนำผู้ใหญ่บ้านให้สอบถามผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกลุ่ม โดยการจดทะเบียน ผู้สมัครมีค่าสมัคร คนละ 100 บาท มีการหารายได้เข้าชมรมในรูปแบบต่าง ๆ ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ เช่น กรณีเสียชีวิต มีค่าช่วยเหลือในการทำศพ เป็นต้น สำหรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ จำนวน 50,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สมทบ 6,600 บาท รวมทั้งสิ้น 56,600 บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

          โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระดับจังหวัด ลงไปตรวจสอบการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการฯ สำหรับที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก