ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ดูแล ห่วงใย ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ในชุมชน"

วันที่ลงข่าว: 18/06/18

          ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจัน (รพ.สต.วังประจัน) อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังประจัน (ชมรมฯ อสม.ต.วังประจัน) จัดซื้อกายอุปกรณ์สมทบกองทุนกายอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของชมรม อสม.ตำบลวังประจัน โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากรางวัลการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในปี 2560 จาก AIS ทั้งนี้ ชมรม อสม.ตำบลวังประจัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแสสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลสุขภาพผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์ และมีความมุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมแอปฯ อสม.ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในปีที่ 2 ต่อไป

          นอกจากนี้ ชมรม อสม.ตำบลวังประจัน ยังได้สนับสนุนกายอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ แก่ รพ.สต.วังประจัน ในการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด ชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน "แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ นวัตกรรมเครือข่ายสื่อสารสุขภาพเพื่อคนไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก"

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก