ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งเป้าหมายขยายการดำเนินธุรกิจและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันที่ลงข่าว: 18/06/18

          นายอภิชน จันทรเสน กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการเพื่อสังคมในประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกล่าว หมายถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้างกำไรแต่เพียงอย่างเดียว และนำผลกำไรไปใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ แต่หากมีการปันผลบางส่วนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และเพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตและขยายผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนกลางในการบริหารจัดการ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะให้ทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ หรือผู้สนใจลงทุนทำกิจการเพื่อสังคมแต่ไม่มีทุนทรัพย์ที่มากพอ โดยจะมีการคัดสรรคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญมาคัดเลือกผู้ประกอบการ และช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก