ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชุมหารือจัดหาสถานที่ จัดตั้งหน่วยบริการทางการศึกษาพิเศษ จ.สตูล

วันที่ลงข่าว: 14/06/18

          นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล นายอนวัช ประทีปอนันต์ หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาสถานที่ จัดตั้งหน่วยบริการทางการศึกษาพิเศษในพื้นที่ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการทางการศึกษา ในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการทางการศึกษานอกที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เขตการศึกษา แก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ และการฝึกอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

          ทั้งนี้ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของพัฒนาการ การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นเด็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และเด็กพิเศษที่โรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก