ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560

วันที่ลงข่าว: 14/06/18

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และการสำรวจแรงงานนอกระบบ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม – กันยายน) โดยได้ประมวลผลเพิ่มเติมในส่วนของผู้ทำงานที่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้ดูแลสิทธิการทำงานและความคุ้มครองแรงงานใช้ในการบริหารจัดการผู้สูงอายุที่ทำงานได้เข้าถึงสวัสดิการ และความคุ้มครองต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์และความเป็นธรรมในการทำงาน

จากผลสำรวจพบว่าจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด จำนวน 476,080 คน เป็นชาย 266,173 คน หรือร้อยละ 55.9 และหญิงจำนวน 209,907 คน หรือร้อยละ 44.1 เมื่อพิจารณาผู้สูงอายุที่ไม่ทำงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 132,358 คน ส่วนสาเหตุที่ไม่ทำงานเนื่องจากชรา 99,838 คน ทำงานบ้าน 20,046 คน เกษียณการทำงาน จำนวน 6,631 คน ป่วยพิการ จำนวน 5,430 คน และรอฤดูกาล จำนวน 413 คน

สำหรับผู้สูงอายุที่ทำงาน จำนวน 74,565 คน หรือร้อยละ 14.1 ของผู้มีงานทำ เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 64,419 คน และที่เหลืออายุ 80 ปีขึ้นไป จำนวน 215 คน เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้สูงบอายุที่ทำงาน จำนวน 74,565 คนนั้น พบว่าสัดส่วนเพศชายสูงกว่าหญิงเกือบสองเท่า คือเพศชาย จำนวน 47,560 คน และเพศหญิง จำนวน 27,005 คน หรือร้อยละ 63.8 และร้อยละ 36.2 ตามลำดับ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก