ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี มอบอุปกรณ์ให้กับผู้ต้องขังที่พิการ

วันที่ลงข่าว: 14/06/18

          จังหวัดชลบุรีจัดโครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ และผู้ต้องขังที่พิการ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่สูงอายุ และผู้ต้องขังที่พิการ คลายความกดดันทางจิตใจ และบรรเทาความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ

ที่เรือนจำกลางชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ และผู้ต้องขังที่พิการ ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จากการลงโทษผู้ต้องขัง เป็นการปฏิบัติที่มุ่งแก้ไขอย่างมีมนุษยธรรม และตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี รวมทั้งการส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกว่ายังมีคุณค่าต่อสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ ทำให้ผู้ต้องขังมีแนวทางในการดำเนินชีวิต มีขวัญและกำลังใจที่ดี ผ่อนคลายความวิตกกังวลใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุม ดูแล

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ อาทิ กลุ่มผู้ต้องขังที่สูงอายุ กลุ่มผู้ต้องขังที่พิการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งยังมีผลกระทบ เนื่องมาจากอยู่ในสภาพต้องโทษ บุตรหลานไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ได้อย่างใกล้ชิด ดังนั้นเรือนจำกลางชลบุรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ และผู้ต้องขังที่พิการขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังที่สูงอายุ และผู้ต้องขังที่พิการ ในด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การทำกิจกรรม การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย และเพื่อให้ผู้ต้องขังที่สูงอายุ และผู้ต้องขังที่พิการ คลายความกดดันทางจิตใจ และบรรเทาความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้ที่พิการด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก