ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ยะลา เปิดโครงการ “The Integrated English Camp 2018 By 4A Creative Thinking Model” ขยายผลเพื่อคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ลงข่าว: 13/06/18

          วันที่  12 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “The Integrated English Camp 2018 By 4A Creative Thinking Model” ตามโครงการสนับสนุนเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถขยายผลเพื่อคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านภาษา สร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านทักษะ ความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ประชาคมอาเซียน และการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมี ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางศิริพร ทองจำรูญ ครูขวัญศิษย์ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คณะผู้บริหาร อาจารย์ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และนักเรียน เข้าร่วม

           ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล กล่าวว่า ด้วยนางศิริพร ทองจำรูญ ครูขวัญศิษย์ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ได้เข้าร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถขยายผลเพื่อคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “The Integrated English Camp 2018 By 4A Creative Thinking Model” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ นักเรียนเกิดการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการมีงานทำ โดยใช้กระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

          โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. และในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. ประกอบด้วย กิจกรรม The Young Learners Workshop , กิจกรรม English for Career (ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาชีพ) ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านภาษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ของนางศิริพร ทองจำรูญ ครูขวัญศิษย์ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2560

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก