ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 13/06/18

             นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั้งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

            ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเปิดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือ ตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม จังหวัดสมุทรปราการขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไกไทยนิยม ยั่งยืน โดยเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเน้นผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในรอบปี 2560 ทั้งนี้ ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกในระดับพื้นที่จะไปเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติเดียวกับเมื่อปี 2560 ถึงที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นผู้มีรายได้น้อยจะสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้จากทีมงานไทยนิยม ในพื้นที่ รวมทั้งที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยคาดว่าผู้มีรายได้น้อยจะได้รับบัตรและเริ่มใช้ได้ราวเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก