ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่าง ตามโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันที่ลงข่าว: 12/06/18

          จังหวัดสระบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการปฏิบัติงานตามโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน>

          นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

          นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” มาแล้ว 2 ปีมีผลการดำเนินการในการซ่อมสร้างบ้านมอบให้แก่ประชาชน ในปี 2559 จำนวน 499 หลังมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท ในปี 2560 จำนวน 475 หลัง มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และในปีนี้จังหวัดสระบุรีพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ประกอบกับในปัจจุบัน ยังมีประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่

         โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาล คือดำเนินการในรูปแบบ”ประชารัฐ”ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศลสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

          ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายในโครงการครั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีบ้านที่จำเป็นต้องซ่อมแซมและสร้างใหม่ จำนวน 524 หลัง มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561

          นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการในการจ้างช่างผู้ออกแบบและควบคุมงาน แต่เป็นการร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทหาร ที่มีความรู้ด้านงานช่างมาดำเนินการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่บ้านที่จะดำเนินการก่อสร้างนั้นจะเป็นการสร้างให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้นการออกแบบการก่อสร้างหรือการเลือกใช้วัสดุต้องสอดคล้องกับสภาพของผู้อาศัย

จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่างหรือผู้ควบคุมงานสมารถออกแบบการก่อสร้างหรือการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างบ้านได้มั่นคงปลอดภัยและแข็งแรง

          ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย นายช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 218 คน ทหารช่างจากมณฑลทหารบกที่ 18 จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีอีกจำนวน 17 คน รวม 265 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก