ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนการสร้างสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงรายให้กินดี อยู่ดี ทุกคนไม่ทอดทิ้งกัน

วันที่ลงข่าว: 12/06/18

          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คือการทำให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีสุข ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคน ซึ่งต่อไปจะดำเนินการผ่านกลไกที่เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ “พชอ.” ซึ่งได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ กรรมการส่วนใหญ่ไม่ใช่ภาคราชการ แต่มาจากท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เพื่อให้ พชอ. เป็นกลไกและวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และร่วมกันทำงานภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกันใส่ใจ ไม่ทอดทิ้งกัน” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ได้ให้แต่ละอำเภอสำรวจผู้ที่ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ขาดคนดูแล ผู้พิการ เด็กเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ขาดโอกาสการเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐาน รวมทั้งสำรวจจุดแข็งของแต่ละอำเภอ เพื่อให้ชุมชนที่เข้มแข็งได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือกัน เพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนทุกคนในอำเภอ โดยใช้ทรัพยากรที่มีมาบริหารจัดการ ช่วยเหลือ จัดสรร แบ่งปัน พชอ. จึงนับเป็นอีกพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก