ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สต.บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

วันที่ลงข่าว: 08/06/18

          คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย(พชอ.)โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองผือและนักบริบาลนาหอได้ออกปฏิบัติงานดังนี้ - ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเตียง 2 เพศหญิง อายุ 64 ปีหมู่ที่ 6 ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกข้างขวามา 3 เดือน ได้ออกติดตามการทำกิจกรรมกายบริหารตามแผนการรักษา วันนี้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน เดินโดยใช้ไม้ค้ำด้วยตนเอง บริบาลได้ติดตามสัปดาห์ละสองวัน ให้กำลังใจผู้ป่วยญาติในการฟื้นฟูร่างกายจิตใจต่อไป สัญญาณชีพปกติ - เยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงหมู่ที่ 1 บ้านบุ่งกุมติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้าน และผู้ป่วยโรคอัมพาต ติดเตียง ติดบ้าน ผู้ป่วยทำแผลที่บ้านต่อเนื่อง ตามโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน"

          ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ(DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า”คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า”ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน...ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น...แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง”

        และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Loei for All”(เลยเมืองของทุกคน)โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy “(เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า”เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก