ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเทศไทย และกรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นมาตรฐานฝีมือช่างเดียวกันสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 06/06/18

          ที่ห้องประชุมมหาราช วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายหนูพัน อุดสา หัวหน้ากรมอาชีวิศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกันเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทย-ลาว ในเขตพัฒนาชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากประเทศไทย ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขงตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดอุบลราชธานี และ สปป.ลาว จากเมืองหลวงพระบางจนถึงจำปาสัก ร่วมประชุมจำนวน 105 คน

          ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากลเดียวกันในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เกิดความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน หรือ AEC ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กลางประสานงานและสร้างเครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศในเขตชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนครั้งนี้ อาชีวศึกษาไทยจำนวน 31 แห่ง และอาชีวศึกษา สปป.ลาว จำนวน 13 แห่ง จะจับคู่จัดทำแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกัน อาทิ โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน โรงเรียนเทคนิควิชาชีพหลวงพระบาง จะจับคู่กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคน่าน และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพด้านอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายสู่มาตรฐานสากล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก