ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า 3 อาชีพ ทั้งบัญชี วิศวกร และสถาปนิก ไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงาน แต่เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขและให้เข้ามาทำงานเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงประโยชน์ชาติเป็นหลัก

วันที่ลงข่าว: 04/06/18

          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิดีกรมการจัดหางาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ 3 สภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพสถาปนิก รวมทั้งตัวแทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมว่า 3 สภาวิชาชีพ ทั้งบัญชี วิศวกรและสถาปนิก มีความห่วงใยกรณีการปลดล็อกอาชีพสงวนอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในประเทศไทยที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงและกระทบต่อคนไทยที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ โดยทั้ง 3 สภาวิชาชีพยืนยันว่ามีกำลังแรงงานคนไทยเพียงพอ ไม่ขาดแคลน ดังนั้น ทุกความคิดเห็นกระทรวงแรงงานจะนำข้อเสนอ ไปพิจารณาในกลุ่มย่อยอีกครั้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาจะต้องยึดหลักความมั่นคงของประเทศ ปฏิบัติตามกติกาสากลที่ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มประเทศอาเซียนและจะต้องอนุญาตเข้ามาทำงานเท่าที่จำเป็น เพราะไทยยังต้องได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของประเทศ และต้องผ่านมาตรฐานการรับรองจากสภาวิชาชีพไทย จึงขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงประโยชน์ชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ ยืนยันว่า 3 อาชีพ ทั้งบัญชี วิศวกร และสถาปนิก ไม่ใช่เป็นการการเปิดเสรี แต่เป็นการเปิดแบบมีเงื่อนไขและให้เข้ามาทำงานเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้ามาเป็นลูกจ้างเท่านั้น

 

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานได้ทบทวนอาชีพสงวนห้ามคนต่างด้าวทำ 39 อาชีพ ซึ่งกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2522 กระทรวงแรงงานจึงต้องรับฟังความคิดเห็นพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในปัจจุบัน จากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่ามี 28 อาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด และเพิ่ม 1 อาชีพเป็นงานห้ามคนต่างด้าวคือ งานนวดไทย รวมทั้ง 11 อาชีพ อนุญาตให้คนต่างด้าวทำแต่มีเงื่อนไข โดย 3 ใน 11 อาชีพที่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำแต่มีเงื่อนไข คืองานให้บริการวิชาชีพทางบัญชี งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นผลจากการพิจารณาตามข้อตกลงปฏิญญาการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน 2544 ของ 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งแต่ละประเทศยังคงสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขของประเทศตนเองได้ เช่น จำนวน ความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าว อย่างไรนั้น ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่ากระทรวงแรงงาน จะกำหนดเงื่อนไขขอบเขตการทำงานและการควบคุมให้รัดกุม ก่อนจะประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก