ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.วัฒนธรรม สั่งการกรมศิลปากรปรับปรุงการอำนวยความสะดวกการเข้าชมโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ทันสมัย ตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวเข้าชมตลอดปี 1 ล้านคน

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สั่งการกรมศิลปากรปรับปรุงการอำนวยความสะดวกการเข้าชมโบราณสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ทันสมัยตั้งเป้าหมายมีนักท่องเที่ยวเข้าชมตลอดปีนี้กว่า 1 ล้านคน พร้อมเร่งจัดทำข้อมูลติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทย

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหนองหงส์ ตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ใน 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ซึ่งแผนการดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณกว่า 341 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561-2564 ได้แก่ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาปราสาททนง จังหวัดสุรินทร์ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบสถ์เก่าบ้านเดื่อ รวมถึงโครงการสำรวจศึกษาธาตุเจดีย์อิทธิพลศิลปะล้านช้างในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบุรีรัมย์ แห่งใหม่ ซึ่งการดำเนินการจะเน้นการปรับปรุงระบบนำชม และอำนวยความสะดวกในการเข้าชมโบราณสถานอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบเออาร์โคด คิวอาร์โคดรวมถึงการจัดทำทางลาดสำหรับรองรับกลุ่มผู้พิการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขุดค้นด้านโบราณคดี ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ตั้งเป้าหมายจะมีผู้เข้าชมโบราณสถานทั้ง 4 จังหวัดในปีนี้มากกว่า 1 ล้านคน ส่วนการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกเสนอต่อองค์การยูเนสโก คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีต้นปีหน้า โดยระหว่างนี้กรมศิลปากรจะลงพื้นที่เพื่อสร้างทำความเข้าใจประชาชนถึงการดำเนินการในส่วนต่างๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก