ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพป.ยะลา เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองความพิการ

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองความพิการ

วันที่่ 7 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมบาลา-ฮาลา อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (สพป.ยะลา เขต 3) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองความพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม และสามารถดำเนินการคัดกรองความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษา

          นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวว่า ผู้พิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด ผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ จึงกำหนดให้มีการอบรมตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร มีองค์ความรู้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก