ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย จัดโครงการเกษตรผสมผสานสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

          นายศิลปชัย วัชรชวกุล นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เตรียมจัดโครงการเกษตรผสมผสานสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสีม่วง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้คนพิการและครอบครัวได้มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเกษตรผสมผสานสู่การปฏิบัติ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืน

          สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยคนพิการและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 9 อำเภอ จำนวน 36 คน และเจ้าหน้าที่สมาคมอาสาสมัคร จำนวน 4 คน มีการบรรยายและการปฏิบัติ โดยผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร กิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ความรู้เรื่องเห็ด ขั้นตอนการทำเห็ด

         โดยได้รับเกียรติจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (นายธนสุนทร สว่างสาลี ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกษตรผสมผสานสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสีม่วง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เวลา 10.00 น.

          นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

          ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสระแก้ว แบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มิติด้านอาชีพ การมีงานทำ มิติด้านสังคม และการเข้าถึงสิทธิ เพื่อให้คนพิการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัยตลอดจนเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก