ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอด่านซ้าย จ.เลย บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ลงข่าว: 04/05/18

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอด่านซ้าย(พชอ.) โดย จนท.รพสต.บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยชายไทย อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ม.12 บ้านห้วยไผ่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วัด BP:120/80 mmhg pulse:78 ครั้งต่อนาที หายใจ 18 ครั้งต่อนาที เป็นผู้ป่วยอัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีเพียงแม่และแฟนสาวเป็นผู้ดูแลหลัก ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นน้ำหลายครั้ง และมีอาการเบื่ออาหาร ทานข้าวได้น้อย จึงได้แนะนำให้กินเกลือแร่และรับประทานอาหารเสริมร่วมด้วย และให้ผู้ดูแลหมั่นทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอตามที่นักกายภาพได้แนะนำ ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ(DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า”คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า”ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Loei for All”(เลยเมืองของทุกคน)โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มี่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มี่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy “(เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า”เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก