ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ลงข่าว: 04/05/18

           นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ (กปถ.)นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น รถเข็นไฟฟ้า และเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น

          สำหรับปี 2561 กองทุนฯ กปถ. จัดสรรเงินจำนวน 140 ล้านบาท เป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน กปถ.มาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561 ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

นายไกรสร แจ่มหอม กล่าวว่า สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอประกอบด้วย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี), ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3?5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อย 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3?5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป

กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3?5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย, ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลตามแพทยสภารับรอง(2551), ประวัติการทางแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือ หลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com สอบถามเพิ่มเติม โทร.042 613025

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก